Prohlédnout fotogalerii
Prohlédnout fotogalerii

Popis společnosti

ARENAL s.r.o. je právnická osoba, která vznikla dne 15. 2. 1993 a sídlí v Praze 8. Současně je hlavním předmětem její činnosti výroba a vývoj seismických aparatur, provádění seismických a geofyzikálních měření i geologické práce. Kromě komerčních zakázek se podílí i na řešení vědecko-výzkumných projektů.

Členové statutárních a dozorčích orgánů Představenstvo: jednatelé:

Ing. Milan Brož, Ph.D.

Ing. Jaroslav Štrunc, Ph.D.

Dosahovaný finanční obrat v posledních pěti letech je v rozsahu 1,5 - 3 mil. Kč.

Činnosti společnosti

Společnost se spolu se svými externími spolupracovníky zabývá geofyzikou a to zejména seismologickými měřeními a to jak formou výroby seismických aparatur, tak i jejich instalací a finálním vyhodnocováním seismických dat.

Pro provádění měření seismických účinků je jednatel společnosti akreditován Českou metrologickou společností v druhém (nejvyšším) kvalifikačním stupni. V této oblasti se jedná zejména o práce související s indukovanou seismicitou a to jak při provádění trhacích prací v kamenolomech, tak i vlivy dopravy a inženýrských činností v oblasti dopravy a stavebnictví. Vzhledem k odbornosti v oboru dobývání ložisek a hornických prací všeobecně, jsou práce společnosti speciálně zaměřeny na sledování stability důlních děl. Jedná se např. o měření stability podzemního zásobníku plynu, sledování podzemních úložišť radioaktivního odpadu, stability horninového prostředí podzemních RA terem a výstavby silničních a drážních tunelů.

Specifickým zaměřením je pak výroba seismických aparatur vhodných zejména pro trvalý seismický monitoring a to jak solitérními stanicemi, tak i použitých v seismických sítích. Tyto aparatury jsou v seismických sítích využívány pro sledování přirozené seismicity v oblasti kolem jaderných elektráren na Slovensku, v ochranném pásmu podzemního zásobníku plynu u Příbrami. Pro indukovanou seismicitu pak v OKR Ostrava a nově i v oblasti Litoměřicka pro připravovanou výstavbu geotermálního energetického zdroje.

Další zakázky v oboru geofyziky řeší jednak stabilitu geologického prostředí formou dálkového měření inklinometrie, teplot a sledování mechanického porušení staveb inženýrskými pracemi a clonovými odpaly. S tím souvisí vyšetřování vlastností hornin – geomechanickými a ultrazvukovými metodami. Práce společnosti jsou využívány i k vědeckým účelům a to při měřeních speciálních vlastností hornin ultrazvukovými metodami in-situ a vyšetřování vlivu teploty na horninový masiv a vzorky hornin a to od záporných teplot až po extrémní, několik set stupňů vysoké, teploty v uhelných odvalech na Ostravsku. Oblast prací obsahuje dále studia rizik a ekologických zátěži vybraných oblastí.

Významné zakázky v posledních pěti letech

  • Seismické sítě a stacionární stanice

Sestava seismické sítě kolem podzemního zásobníku plynu u Příbrami a vyhodnocování seismicity v zásobníku a jeho ochranném pásmu. Firma Arenal zde provedla zásadní inovaci seismické sítě v letech 2008 a 2011 výměnou seismických snímačů i automatických registračních aparatur typu RUP a instalaci vyhodnocovacího software ve velínu zásobníku. Po provedené inovaci seismické sítě se tedy jedná o jednu z nejmodernějších lokálních seismických sítí, která se skládá ze 7 povrchových třísložkových stanic a dvou stanic se snímači ve 150 m hlubokých vrtech. Firma provádí v letech 2013 až 2019 kompletní obsluhu a zpracování dat této sítě pro RWE Gas Storage, s.r.o.

Za velmi významnou zakázku považuje firma přístrojové vybavení dvou seismických sítí kolem jaderných elektráren Jaslovské Bohunice a Mochovce na Slovensku. Pro firmu Progseis, s.r.o. Trnava bylo během posledních let dodáno 25 automatických seismických registrací typu RUP a to včetně jejich instalace a dodávky průběžného sledovacího software v reálném čase.

Uplatnění seismických registrací typu RUP je i v seismické síti OKR – kde na základě zakázky od Green Gas DPB a.s., Paskov, bylo dodáno a instalováno 8 seismických stanic registrujících otřesové jevy v podzemí českých a polských uhelných dolů. Obě strany navázaly velmi intenzivní spolupráci, která zahrnuje i vývoj specializovaného vyhodnocovacího software.

Seismické aparatury typu RUP jsou používány i pro instalaci solitérní monitorovacích stanic. K těm nejvýznamnějším patří aparatury začleněné do seismické sítě České republiky spravované Geofyzikálním ústavem AVČR. Jsou to stanice Chvaleč, Ostaš a Český Krumlov. Pro stejné zadání byly dodány i tři seismické stanice RUP Geofyzikálnímu ústavu Slovenské akademie věd pro seismickou síť Malé Karpaty.

Další aplikací jsou pak seismické stanice se speciálním zaměřením na přírodní a ekologickou problematiku jako je ochrana RA terem v Jáchymově, ochrana rašeliniště u Krásna, monitoring oblasti Karlovarské Termy a v několika dalších případech i monitoring seismických účinků těžebních odpalů z hlediska ohrožení občanských staveb v blízkém okolí kamenolomů.

  • Polní seismické stanice

Mnohé úkoly seismologie je třeba provádět jen jednorázově a to pravidla jako polní měření. Pro tyto účely byl ve firmě Arenal, ve spolupráci s konstrukční firmou Tedia Plzeň, vyvinut a vyroben polní seismický tříkanálový záznamník typu BRS32. Použití těchto aparatur je druhou základní aktivitou seismických měření prováděných Společností. Tyto přístroje jsou dodávány zejména pro měření seismických účinků trhacích prací, ale také pro sledování průmyslové seismicity a inženýrských staveb. Pro měření clonových odpalů bylo firmám Arcadis Praha, Bartoš Brno, Fospol Pardubice, SD Teplice, G-Impuls Praha, Geonika Praha a slovenským firmám Doprastav, SlovDrill a B blast, a několika dalším, dodáno již 24 těchto aparatur včetně metodiky měření a vyhodnocení. Aparatury jsou využívány i při ražení tunelů např. tunely Blanka Praha (Inset Praha), železniční koridory Tábor (Arcadis Praha) a dálniční tunel Žilina-Ružomberok na Slovensku (DÚHA Prešov).

Tyto vysoce citlivé aparatury s vysokou dynamikou měření jsou využívány i pro účely prospekční seismologie (měření seismických profilů) a na vysoce specifická zadání, jako je např. měření seismických účinků na kostelní věže při jejich osazení dalšími zvony. Tato měření byla např. provedena na Sázavském klášteře, katedrále sv. Barbory v Kutné Hoře, chrámu sv. Víta v Praze a plzeňské katedrále sv. Bartoloměje.

Další využití jsou v oblasti výzkumu, kdy tyto aparatury jsou využívány pro řešení úkolů v oblasti mikroseismiky a emisí seismoakustických na VŠB Ostrava, ČGS Praha a ve firmách Isatech Praha, G-Impuls Praha a Geomedia.

Seznam zadavatelů seismických a geofyzikálních zakázek

- RWE Gas Storage s.r.o., Praha

- RWE Distribuce s.r.o., Brno

- Progseis s.r.o., Trnava

- SG Geotechnika a.s. (Arcadis a.s.), Praha

- Green Gas DPB a.s., Paskov

- ArtepGeo s.r.o., Praha

- B blast Košice

- M-Silnice a.s., Pardubice

- MÚ Plzeň Litice

- Skanska a.s., Brno

- Českomoravský cement a.s., Beroun

- Českomoravský štěrk a.s., Brno

- Léčebné lázně Jáchymov a.s.

- Správa lázní a kolonád Karlovy Vary p.o.

- Geonika s.r.o., Praha

- Geotern s.r.o., Litoměřice

- Ústav vied o Zemi, Slovenská akademie věd, Bratislava

- Tedia s.r.o., Plzeň

- Fospol a.s., Pardubice

- SD Autodoprava a.s., Bílina

- SG Geoingeniring s.r.o., Ostrava

- Ministerstvo financí ČR

- Isatech s.r.o., Pardubice

- Odborná Společnost Praha

- KMK Granit a.s., Krásno

- Inset a.s., Praha

- DÚHA, a.s. Prešov

Kontakt
+420 603 498 605 broz@arenal.cz strunc@arenal.cz

Milan Brož
Jaroslav Štrunc
IČ 48584312 DIČ CZ48584312
korespondenční adresa:
Franze Liszta 69
323 00 Plzeň